Sök


 
Ordlista

 
Låga priser på amfetamin men något ökande för cannabis

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN - 2014-04-15 14:00 CEST

Jämfört med slutet av 1980-talet är dagens priser på de vanligare narkotikasorterna i grova drag halverade. Nedgången skedde främst under 1990-talet, men exempelvis amfetamin har sjunkit ytterligare något i pris sedan dess och priset uppgår idag till ca 250 kronor per gram i konsumentledet. Det motsvarar ungefär en tredjedel av 1988 års prisnivå om man tar hänsyn till inflationen. Detta framgår av ”Narkotikatillgängligheten i Sverige 1988-2013”, en PM med tillhörande tabellbilaga som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, publicerar idag.

Heroin uppvisar en liknande prisnedgång som amfetamin, samtidigt som allt färre heroinpriser rapporterats sedan början på 2000-talet. Att färre priser rapporteras in tyder på en minskad förekomst.

Marijuana vanligare

Marijuanapriser har under 2000-talet rapporterats in från allt fler län, något som pekar på att marijuana blivit allt vanligare. Både marijuana och hasch har dessutom ökat något i pris - de senaste fem åren har cannabispreparaten legat på en högre prisnivå jämfört med föregående femårsperiod. Idag kostar hasch och marijuana omkring 100 kronor per gram i konsumentledet.

- Vad prisuppgången på cannabis beror på är osäkert, säger Ulf Guttormsson, avdelningschef vid CAN. Det kan handla om ökad effektivitet från rättsväsendets sida, om kvalitetsförbättringar, ökad efterfrågan eller en kombination av alla tre.

Ur ett rent ekonomiskt perspektiv är de flesta av de totalt tio narkotikasorterna mer överkomliga idag jämfört med för 20–25 år sedan, även om vissa preparat alltså åter ökat något i pris under senare år. Prisfallen under 90-talet har tidigare analyserats och tolkats som en ökad tillgång till narkotika. Någon liknande analys har inte gjorts för de senaste fem åren.

Om undersökningen

Sedan 1988 har CAN samlat in information om gatupriser på narkotika från poliser runt om i landet. Med gatupriser avses priset vid överlåtelser av små mängder i konsumentledet. Datainsamlingen görs med en webenkät som sänds ut till samtliga 21 länspolismyndigheter två gånger per år. De priser som redovisats här är medianvärden för riket som helhet. När trender redovisas realprisjusteras resultaten med SCB:s konsumentprisindex (KPI). Sedan 2010 följs även grossistpriserna och för första gången presenteras en tidsserie även för dessa (2010–2013).

PM:n kan laddas ner på www.can.se.
Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund