Sök


 
Ordlista

 
Vad vet vi om cannabisanvändning bland unga?

Pressmeddelande  •  2014-03-19 09:00 CET

Behovet av kunskap om cannabisanvändningens utbredning, förändringar i konsumtionsmönster och hur tillgången ser ut är stor. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, får ofta frågor från professionella som arbetar med unga, journalister och intresserad allmänhet om just detta. Därför publicerar CAN idag svar på några vanliga frågeställningar om cannabis samt fördjupade analyser av skolelevers drogvanor.

Ganska ofta hävdas att cannabiskonsumtionen har ökat kraftigt i omfattning under 2000-talet. Genomgången visar att även om cannabis förefaller ha blivit mer tillgängligt är det svårt att med hjälp av frågeundersökningar hitta några större tendenser till ökning. Bland skolelever kan en liten uppgång skönjas, inte så mycket bland andelen som använt cannabis utan främst avseende användningsfrekvensen hos gruppen som provat, men ingen avgörande förändring har inträffat. Undersökningar som följer äldre ungdomar visar heller inte på ökningar under 2000-talet. Möjligen återfinns potentiella konsumtionsökningar bland mera marginaliserade grupper som missas i denna typ av studier.

Uppfattningen att många ungdomar idag väljer att berusa sig med cannabis istället för alkohol får heller inget stöd. Tvärtom är den genomsnittliga alkoholkonsumtionen bland dem som använt cannabis betydligt högre jämfört med dem som inte provat, i synnerhet gäller detta dem med frekvent cannabisanvändning, och i den gruppen är det praktiskt taget ingen som inte druckit alkohol senaste året.

Resultaten av fördjupade analyser av skolelevers drogvanor visar på mycket stora skillnader mellan de elever som använt cannabis frekvent jämfört med övriga grupper. Exempelvis svarade 3,4 procent av samtliga gymnasielever i materialet att de använt någon annan narkotika än cannabis, 12 procent var högkonsumenter av alkohol och 14 procent rökte dagligen eller nästan dagligen. Motsvarande andelar bland de elever som använt cannabis minst 20 gånger var 44 procent (annan narkotika än cannabis), 43 procent (högkonsumenter av alkohol) och 56 procent (regelbundna rökare).

Analyserna av riskfaktorer visar tydligt att de elever som använt cannabis minst 20 gånger är en grupp som har höga poäng på riskfaktor efter riskfaktor. Exempelvis uppgav ca 42 procent att de skolkar minst 2-3 gånger i månaden och ca 26 procent att deras föräldrar tycker det är okej att de (eleverna) berusar sig på alkohol och/eller röker hasch/marijuana och/eller röker cigaretter. Motsvarande andelar bland alla svarande gymnasieelever var drygt 13 respektive 8 procent. Analyserna visade med andra ord på en ansamling av riskfaktorer och användning av olika droger i gruppen frekventa cannabisanvändare.

Bakgrund

I PM:n redovisas analyser av data från CANs årliga drogvaneundersökning bland skolelever i gymnasiets år 2. Gruppen elever som använt cannabis frekvent (minst 20 gånger) jämförs med samtliga respondenter, övriga cannabisanvändare (< 20 ggr), högkonsumenter av alkohol och regelbundna rökare (röker dagligen/nästan dagligen). Data avser åren avser 2012 och 2013, vilka slagits samman till ett större material bestående av drygt 8 000 ifyllda enkäter. 

"Vad vet vi om cannabisanvändning bland unga?- Några vanliga frågeställningar om cannabis samt empiriska analyser av skolelevers drogvanor" kan laddas ner från www.can.se.


Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund