Sök


 
Ordlista

 
Skolelevers drogvanor 2012 

Pressmeddelande

 

Hög tillgänglighet men låg riskuppfattning vad gäller droger bland skolelever i länet.

 

En av fyra elever i årskurs 9 och närmare hälften av eleverna i gymnasiets år 2 använder tobak. Flickor har i större utsträckning än pojkar druckit alkohol någon gång, medan pojkarna konsumerar större mängd alkohol. I år 2 på gymnasiet har 15 av 100 elever någon gång provat narkotika. Eleverna skattar risken att prova narkotika 1-2 gånger lägre än risken att berusa sig på alkohol varje helg. Dessa uppgifter baseras på rapporten Skolelevers drogvanor i Jämtlands län 2012 som offentliggörs idag.

 

Förra året vid den här tiden genomfördes Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings (CAN) enkät Skolelevers drogvanor 2012 som en totalundersökning i samtliga klasser i årskurs 9 och i gymnasiets år 2 i Jämtlands län. Drygt 2 000 elever i de båda årskurserna tillsammans besvarade enkäten.

 

Utifrån resultaten vill vi lyfta följande områden som särskilt viktiga för det fortsatta gemensamma drogförebyggande arbetet i Jämtlands län:

 

Attitydförändring och ökad kunskap om riskerna med droger bland elever

Eleverna, främst i gymnasiets år 2,  skattar risken med de olika drogerna som oroväckande låg, särkskilt vad gäller snus, berusningsdrickande samt att prova hasch eller marijuana.

 

Minskad tillgänglighet av droger

Elever i de båda årskurserna uppger att de kan få tag på alkohol, tobak, dopningspreparat samt cannabis inom 24 timmar.

 

Tillräckliga resurser för tobaksavvänjning samt ökad kunskap om riskerna med vattenpipa

I årskurs 9 och i andra året på gymnasiet vill 415 elever sluta röka och 223 elever sluta snusa, nu eller i framtiden. Drygt en av fyra elever i årskurs 9 samt hälften av eleverna i år 2 på gymnasiet har någon gång rökt vattenpipa.

 

Ökat föräldrastöd - information om riskerna med och samband mellan droger

Eleverna uppger en relativt tillåtande attityd bland sina föräldrar/vårdnadshavare vad gäller tobak och alkohol medan attityden till narkotika skattas som mer restriktiv. Dock visar resultaten på samband mellan de olika drogerna, där t.ex. 100 procent av de elever som provat narkotika också har druckit alkohol någon gång.


Rapporten i sin helhet och övriga dokument som föredrogs under dagen kan du se här:

 CAN-enkät 2012 länsrapport 

(1,09 MB)

 En presentation av rapporten ur jämtlandsperspektiv  

(636 KB)

 Erfarenheter av ÖPP/Effekt kopplat till lokal drogvaneundersökning - Strömsund 

(380 KB)

 Presentation av interaktivt verktyg på Drugsmart.com 

(3,99 MB)

 

För ytterligare information kontakta:


Jämtlands län                                                                      

Anna Werme, Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting

Tfn: 063-14 24 89, 070-894 07 80

E-post: anna.werme@jll.se                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund