Sök


 
Ordlista

 
Gynnsam utveckling av alkoholkonsumtion och rökning - men inte av narkotika 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN - 2012-04-03 09:00


- Under de senaste drygt tio åren har alkoholkonsumtionen bland unga sjunkit gradvis och under de senaste åren ser vi nu också minskningar bland vuxna, inte minst unga vuxna. Endast kvinnor 60 år och äldre uppvisar ökad alkoholkonsumtion. Tobaksbruket sjunker också medan narkotikan visar på en mer bekymmersam utveckling, säger Håkan Leifman, direktör på CAN, i en kommentar till rapporten "Drogutvecklingen i Sverige 2011" som publiceras idag.

 

CAN ger varje år ut rapporten ”Drogutvecklingen i Sverige” som redovisar och sammanfattar utvecklingen i Sverige avseende alkohol, narkotika och tobak (ANT). För att kunna göra detta används flera olika indikatorer för respektive drog, t.ex. konsumtionssiffror, sjuklighet och dödlighet. Sett till utvecklingen från år 2000 och framåt är ANT-utvecklingen ungefär ut som följer:


Alkohol

Den totala alkoholkonsumtionen i Sverige ligger fortfarande på en för oss historiskt hög nivå, trots att den minskat med ca tio procent från toppåret 2004; från ca 10,5 liter (per invånare 15 år och äldre) år 2004 till knappt 9,5 liter ren alkohol 2011. Minskningen är tydligare bland män än bland kvinnor såväl i totala konsumtionsnivåer, andelen riskkonsumenter (minst 14 och 9 standardglas i genomsnitt per vecka för män resp. kvinnor), som frekvens av konsumtion av stora mängder vid ett och samma tillfälle. Den största minskningen står ungdomar för (grundskolans år 9) och under senaste 5-6 åren också unga vuxna (18-25 år). Kvinnor över 60 år uppvisar tvärtom ökningar på flertalet indikatorer.

En annan tydlig nedgång är andelen som överhuvudtaget dricker alkohol och detta gäller i stort sett alla åldrar men mest tydligt bland de yngre (t.ex. grundskolans år 9). Andra indikatorer pekar i stora drag i samma riktning – stabila nivåer eller viss nedgång. Till exempel visar alkoholdödligheten på en svag nedgång under sedan senaste 3-4 åren och ligger idag på ungefär samma nivå som år 2000.


Rökning

Även när det gäller rökning - mätt genom försäljning och andelen som röker exempelvis dagligen – ser vi överlag minskningar. Den nedgång som ägt rum under 80- 90-talen har med andra ord fortsatt. Exempelvis har andelen elever i årskurs 9 som röker varje eller nästan varje dag, sjunkit från ca 10 procent år 2000 till 8 procent år 2011 bland pojkarna och från 15 till 11 procent bland flickorna under samma period. Motsvarande nedgångar gällande den dagliga rökningen i hela befolkningen (16-84-åringar) under samma period  är för männen från ca 17 till ca 13 procent och för kvinnorna från ca 21 till ca 15 procent.


Narkotika

Den mer svåranalyserade narkotikautvecklingen tycks inte följa samma gynnsamma utveckling. Tillgängligheten av narkotika bedöms vara relativt god och den negativa utvecklingen av narkotikaanvändningen under 1990-talet tycks inte visa några tecken på förbättring under 2000-talet, enligt tillgängliga indikatorer, snarare tvärtom.  Narkotikadödligheten sjönk visserligen under de första åren på 00-talet men har efter år 2006 återigen ökat och ligger 2010 på ungefär samma höga nivå som 2000 (ca 320 dödsfall för män och ca 100 för kvinnor, dvs. sådana fall där narkotikarelaterad diagnos nämns på dödsorsaksintyget). Även när det gäller användning av narkotika finns tecken på att den nedåtgående trenden bland ungdomar i grundskolans år 9 brutits 2006/2007 för att därefter ligga kvar på ungefär samma nivå. CANs mätningar i gymnasiets år 2 (för åren 2004 till 2011) visar på ökningar bland pojkar sedan 2006/2007 men stabila nivåer bland flickorna.


Om rapporten

”Drogutvecklingen i Sverige” behandlar konsumtionsutvecklingen av alkohol, tobak, sniffning, narkotika och dopning. Det är den mest heltäckande faktasammanställningen på området och innehåller även internationella jämförelser. Rapporten kommer ut årligen.

Rapporten i sin helhet kan laddas ner och beställas på www.can.se.

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund