Sök


 
Ordlista

 
Alkoholkonsumtionen bland unga går ner

Skolelevers drogvanor 2011 presenteras: Alkoholkonsumtionen bland unga går ner
Pressmeddelande från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN - 2011-12-20 09:07


Tobaks- och alkoholkonsumtionen minskar bland både pojkar och flickor, flickorna passerar pojkarna när det gäller intensivkonsumtion av alkohol medans narkotikaanvändningen bland pojkar ökar. Det framgår av 2011 års drogvaneunderundersökning som CAN presenterar idag.

 

Alkoholkonsumtionen, och andelen som överhuvudtaget dricker alkohol, har varit sjunkande under ett antal år. I årets undersökning sjönk nivåerna ytterligare. Andel alkoholkonsumenter sjönk från historiskt sett låga siffror 2010 till än lägre andelar 2011: 54 procent av pojkarna och 58 procent av flickorna i årskurs 9 uppgav att de druckit alkohol. Även bland eleverna i gymnasiets år 2 har andelen alkoholkonsumenter minskat, 83 procent av pojkarna och 84 procent av flickorna uppgav att de hade druckit alkohol det senaste året.

 

Redan i förra årets undersökning minskade andelen niondeklassare som intensivkonsumerade (drack en flaska vin eller motsvarande vid ett och samma dryckestillfälle) en gång i månaden eller oftare. Trots små skillnader framgår det av årets undersökning att flickorna ligger på en högre nivå än pojkarna när det gäller intensivkonsumtion, något som historiskt varit vanligare bland pojkar.

 

-   Att flickornas intensivkonsumtion är något högre än pojkarnas i årets undersökning är ytterligare ett tecken på den utjämningsprocess i alkoholvanor mellan pojkar och flickor som pågått under en längre tid och som blivit allt tydligare under de senaste 10-15 åren, säger Håkan Leifman direktör på CAN.

 

I årets undersökning svarade 23 procent av pojkarna och 27 procent av flickorna i årskurs 9 att de röker och/eller snusar, att jämföra med 25 respektive 29 procent 2010. I gymnasiets år 2 var det fler som rökte jämfört med i årskurs 9 och även här var andelen rökare mer utbredd bland flickorna jämfört med pojkarna. På gymnasiet försvinner skillnaderna när man ser till den totala tobakskonsumtionen och 41 procent av både pojkar och flickor uppger att de röker och/eller snusar.

 

Erfarenheten av narkotika är, som i tidigare undersökningar, påtagligt större i gymnasiet jämfört med eleverna i årskurs 9. Det är vanligare att pojkar svarat att de provat narkotika. I gymnasiets år 2 svarade 20 procent av pojkarna (21 % år 2010) och 14 procent av flickorna (14 % 2010) att de någon gång använt narkotika. För pojkarna är detta en ökning med ca 5 procentenheter (ca 25 %) sedan 2005-06 medan andelen flickor är relativt sett oförändrad.

 

Bakgrund

Sedan 1971 har det genomförts årliga undersökningar av skolungdomars alkohol-, narkotika-, tobaks- och sniffningsvanor. Sedan 1986 ansvarar CAN för undersökningarna, som har utförts på riksrepresentativa urval i årskurs 9. Undersökningarna genomförs som anonyma gruppenkäter i klassrummen. I 2011 års undersökning deltog sammanlagt 4 632 elever från årskurs 9 och 3 596 elever från gymnasiets år 2.

Rapporten ”Skolelevers drogvanor 2011” kan laddas ner/beställas på www.can.se.

 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är en organisation som har till uppgift att sprida information om alkohol och andra droger. Våra återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Drogutvecklingen i Sverige och Narkotikaprisutvecklingen. CAN genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. Läs mer på www.can.se.

 

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund