Sök


 
Ordlista

 
Berusning på schemat? - nytt lärarmaterial om alkohol, narkotika, dopning och tobak

Statens Folkhälsoinstitut 2011-01-18

 

Hur kan undervisning om alkohol, narkotika, dopning och tobak läggas upp? Från skolans sida har nya verktyg för undervisning om frågor som rör alkohol, narkotika, dopning och tobak efterfrågats. Statens folkhälsoinstitut publicerar nu ett nytt stöd och inspirationsmaterial för lärare.

 

Sett över tid har undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak minskat i omfattning enligt CAN:s årliga undersökningar bland skolelever. En förklaring kan vara att frågorna inte hinns med när skolan ska hantera allt fler kunskapsområden. En annan kan vara en minskad motivation eftersom det är svårt att nå beteendeförändringar enbart genom ANDT-undervisning.

 

Men om unga människor känner till konsekvenserna för den egna hälsan av alkohol, narkotika, dopning och tobak har de större möjlighet att fatta egna välgrundade beslut kring sin livsstil. Därför är en hög kunskapsnivå i ANDT-frågor fortsatt viktig. Den är också viktig för att förstå bakgrunden till gällande lagar och regler, kunna värdera reklam och budskap i media samt att förstå och kritiskt kunna värdera budskap inom ungdomsgruppen.

 

Statens folkhälsoinstitut får regelbundet frågor från lärare, skolsköterskor, skolledare och drogsamordnare om hur man kan arbeta med ANDT-undervisning och önskemål om material för arbetet.

 

Nu finns ”Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak”. Den är tänkt att användas som en praktisk handbok för inspiration och vägledning bland pedagoger och annan skolpersonal om hur man kan ta sig an frågan om ANDT-undervisning. Boken finns i en version för grundskolan och en för gymnasiet. Här ges förslag på vad undervisningen kan innehålla och hur ANDT-frågor utifrån kursplanerna kan integreras i skolans ämnen.

 

I boken presenteras också allmänna främjande insatser i skolan för att skapa en god lärande miljö och förebygga elevers bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak.

– Skolframgång är en viktig skyddsfaktor mot bruk av olika droger. Ett gott skolklimat och en god lärande miljö är därför viktiga delar i att främja ungdomars hälsa och förebygga bruk av alkohol och droger. Utöver detta behöver unga få kunskap om droger för att stärka deras förmåga att ta ställning och värdera olika budskap. I läroplanen för grundskolan finns stöd för hälsofrämjande insatser och undervisning om alkohol, narkotika, dopning och tobak, säger Åsa Domeij, chef för Avdelningen för drogprevention och spel.

 

Här kan du läsa mer och se hela materialet >>

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund