Sök


 
Ordlista

 
Andelen kvinnor med alkoholrelaterade skador har ökat kraftigt

Män har under 2000-talet haft en nästan fyra gånger så hög alkoholrelaterad dödlighet som kvinnor. Samtidigt har skillnaden mellan män och kvinnor minskat, som en följd av ökade konsumtionsnivåer hos kvinnorna. Det framgår av rapporten Drogutvecklingen i Sverige, som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) presenterar idag.

 
Sett till flera indikatorer är det en ökning bland kvinnorna. Andelen kvinnor som omhändertagits för fyl-leri har stigit från sju procent 1990 till 13 procent år 2009 och andelen kvinnor misstänkta för trafiknyk-terhetsbrott har ökat från åtta procent 1990 till elva procent 2009.

 

När det gäller alkoholrelaterad slu-tenvård har andelen kvinnor stigit från 20 procent 1990 till 26 procent 2009, vilket innebär att under 2000-talet har var fjärde patient som vårdats för alkoholrelaterad slutenvård varit en kvinna.

 
- Att kvinnornas alkoholkonsumtion har ökat kan delvis förklaras med en ökad jämställdhet mellan kö-nen, säger Siri Nyström, forskningssekreterare på CAN. Det faktum att allt fler kvinnor vårdas för alko-holproblem ställer nya krav på vårdutbudet, eftersom mäns och kvinnors vårdbehov skiljer sig åt.

 

Läs mer här  CAN drogutvecklingen 2010 (156 KB)

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund