Sök


 
Ordlista

 
Ökad användning av narkotika bland gymnasieelever

Ända sedan 2004, då CAN började med drogvaneundersökningar i gymnasiets år 2, har användningen av narkotika legat relativt stabilt. Men i årets undersökning är det fler poj-kar som prövat narkotika. Det framgår av rapporten ”Skolelevers drogvanor 2010”, som publiceras idag. I årets undersökning ökade andelen pojkar med narkotikaerfarenhet med tre procentenheter, från 18 till 21 procent. Bland flickorna har andelen legat stabilt mellan 12 och 14 procent under hela perioden 2004-2010.


Cannabis vanligast
Cannabis är den klart vanligaste formen av narkotika. Cirka 70 procent av de gymnasieelever som använt narkotika hade enbart använt cannabis och endast cirka sex procent hade enbart använt nå-gon annan form av narkotika.

Kompisar källan
De allra flesta, nära 70 procent, hade fått narkotika från en vän. Vanligast var också att man fått tag på narkotikan hemma hos en kompis, 39 procent av pojkarna och 54 av flickorna angav detta. Näst vanligast var att det skett på en fest (26 respektive 36 procent). Ett fåtal, sex procent av pojkarna och fyra procent av flickorna, uppger att de fått tag i narkotika via internet.


Stora regionala skillnader
Narkotikaerfarenheten skiljer sig stort mellan olika delar av landet. Allra vanligast att ha testat nar-kotika var det i Stockholm där 27 procent av pojkarna och 20 procent av flickorna någon gång an-vänt narkotika. Minst vanligt var det i norra Sverige där 13 respektive 12 procent prövat narkotika. Norra Sverige har däremot den största ökningen bland flickor sedan undersökningen startade, fem procentenheter.


Bakgrund

Drogvaneundersökningarna har genomförts årligen bland elever i gymnasiets år 2 sedan 2004. Un-dersökningarna genomförs som anonyma gruppenkäter i klassrummen på riksrepresentativa urval av klasser. I 2010 års undersökning deltog 3 936 elever i gymnasiets år 2.


Rapporten i sin helhet kan laddas nerwww.can.se.


Information om undersökningen: Thomas Hvitfeldt, forskningssekreterare, 08-412 46 09.

 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är en organisation som har till uppgift att sprida information om alkohol och andra droger. Våra återkommande nationella undersökningar/rapporter är Skolele-vers drogvanor, Drogutvecklingen i Sverige och Narkotikaprisutvecklingen. CAN genomför även lokala och regio-nala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. Läs mer på http://www.can.se/.

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund