Sök


 
Ordlista

 
Åtta av tio kommuner har verksamhet riktad till barn och ungdomar med missbrukande föräldrar

Statens folkhälsoinstitut 2010-04-18

 

Åtta av tio kommuner har verksamhet riktad till barn och ungdomar med missbrukande föräldrar. Det är därmed den vanligaste verksamheten för barn och ungdomar i en risksituation. Det visar en kartläggning som också redovisar insatser för barn och ungdomar vars föräldrar har en utvecklingsstörning, är frihetsberövade eller befinner sig i en asylprocess.

 

Regeringen gav Statens folkhälsoinstitut ett uppdrag att kartlägga det förebyggande arbetet i kommunerna under 2009 som särskilt riktas till barn och ungdomar i olika risksituationer. Kartläggningens fokus är på vilka grupper av barn och ungdomar i risksituationer som erbjuds förebyggande insatser, vilka insatserna är och vilka aktörer som står för insatserna.

 

I kartläggningen har frågor ställts kring en rad situationer eller förhållanden som kan innebära en risk för att barn och ungdomar utvecklar ohälsa på kortare eller längre sikt. Situationerna är till största del knutna till hemförhållanden och rör missbruk, psykiska ohälsa, utvecklingsstörning/kognitiva svårigheter och kriminalitet hos förälder samt nära våld som barn och ungdomar bevittnat. Barn och ungdomar som befinner sig i en asylprocess eller vars föräldrar gör det finns också med i kartläggningen.

 

Kommunerna rapporterar om verksamhet för barn och ungdomar till föräldrar med missbruk i störst utsträckning, 80 procent, följt av barn och ungdomar som bevittnat våld, 67 procent, samt barn och ungdomar till föräldrar med psykisk ohälsa, 56 procent. Åtta procent anger verksamhet riktad till barn och ungdomar med föräldrar som är frihetsberövade på grund av kriminalitet.

– Den här och andra undersökningar visar att det finns ett fortsatt behov av utvecklingsarbete när det gäller riktade insatser för grupper av barn och ungdomar till föräldrar med utvecklingstörning eller andra kognitiva svårigheter och föräldrar som frihetsberövats, säger Anna Bessö, avdelningschef.

Socialtjänsten är en viktig aktör när det gäller olika typer av insatser, men även andra kommunala och icke kommunala aktörer utför en väsentlig del av de samlade åtgärderna för målgruppen. Idéburna organisationer är representerade som utförare av gruppverksamhet framför allt när det gäller gruppen barn och ungdomar till föräldrar med missbruk.

 

Cirka en fjärdedel av de svarande kommunerna anger att de har genomfört kartläggningar av målgruppen och nästan hälften anger att de har arbetat med kompetenshöjande aktiviteter.

– Det här är ett viktigt uppdrag för Statens folkhälsoinstitut som har uppgiften att följa den nationella folkhälsopolitiken vars övergripande mål är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor i hela befolkningen, säger Sarah Wamala, generaldirektör.

Kartläggningen har genomförts via en elektronisk enkät som skickades till Sveriges kommuner. Drygt hälften, 149 kommuner, har svarat på enkäten.


Läs hela rapporten här >>

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund