Sök


 
Ordlista

 
Kartläggning av barns och ungdomars psykiska hälsa

Folkhälsoinstitutet har gjort en landsomfattande kartläggning av barns och ungdomars psykiska hälsa hösten 2009. Resultatet från denna kartläggning presenteras nu för alla skolor och kommuner.

 

Alla elever i grundskolans årskurser 6 och 9 har under lektionstid fått svara på en enkät om hur man upplever sin hälsa. Enkäten består av 42 frågor som är utformade för att skapa indikatorer som i sin tur bygger på det samlade resultatet från flera frågor. Resultaten presenteras nu för följande fem indikatorer av psykisk hälsa och ohälsa:

  1. psykosomatiska besvär (huvudvärk, magont)
  2. nedstämdhet
  3. koncentrationssvårigheter
  4. bristande välbefinnande
  5. problemens påverkan på vardagslivet.

Den femte indikatorn anger svårigheternas tyngd, det vill säga graden som eleverna uppfattar att besvären påverkar deras eller närståendes vardagsliv.

 

Utöver dessa indikatorer presenteras uppgifter om mobbning samt om bruk av tobak och alkohol för årskurs 9.

 

För varje skola med årskurs 9 och varje kommun med årskurs 6 och årskurs 9 presteras resultatet i form av så kallade ros- eller spindeldiagram.

Se resultatet för jämtlands län här >>

 

Ett krav för presentation som diagram är att skolan respektive kommunen har minst 50 elever i respektive årskurs. För var och en av de fem indikatorerna anges om situationen på skolan eller i kommunen, i relation till övriga skolor och kommuner, bedöms som god, genomsnittlig eller mer problematisk. De 25 procent av skolorna eller kommunerna med bäst resultat avseende en indikator hamnar i det gröna området, medan de 25 procent som har mest problem i en indikator hamnar i det röda fältet. Skolor och kommuner däremellan markeras med gul färg. Det är samma indelning som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) använder då de presenterar “öppna jämförelser” mellan kommunerna i landet. Skolor och kommuner med mindre än 50 elever presenteras ej som diagram eftersom jämförelser blir osäkra. Vi lämnar dock ut uppgifter i tabellformat om skolan respektive kommunen har minst 30 elever. 

 

Diagrammen har skapats så att det går att jämföra situationen i en kommun eller i en skola med landet i dess helhet. Kommuners resultat går därmed att jämföras med andra kommuner och skolor med andra skolor, medan det inte går att jämföra kommuners resultat med enskilda skolors.

 

En rapport, som beskriver resultaten i hela studien på nationell nivå, kommer att färdigställas under 2010. Där kommer skillnader efter bl.a. ålder, kön, födelseland och familjesituation att framgå.

Lokala diskussioner

Resultaten av kartläggningen är tänkta att ligga till grund för lokal diskussion på den enskilda skolan eller i den enskilda kommunen.

 

Statens folkhälsoinstituts webbplats är också tänkt att fungera som kunskapsstöd i användning av resultaten från kartläggningen. Där få du mer information om tolkning av resultaten, vägledning i lokala diskussioner och förslag till insatser.
 

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund