Sök


 
Ordlista

 
Kriminella grupperingar - motverka rekrytering och underlätta avhopp

PRESSMEDDELANDE


Sociala insatsgrupper för unga i riskzonen, en stödtelefon för föräldrar och särskilda avdelningar på anstalter för de som vill lämna kriminella grupperingar. Det är några av de förslag som regeringens särskilda utredare, länspolismästaren Carin Götblad, föreslår för att förhindra kriminella grupperingars etablering i samhället.

- Det går att stoppa tillförseln av medlemmar till kriminella grupperingar. Men då krävs uthålliga satsningar på det förebyggande området och bättre insatser för att motivera personer att våga lämna kriminella grupper, säger Carin Götblad.

 

Carin Götblad har i dag överlämnat betänkandet Kriminella grupperingar - motverka rekrytering och underlätta avhopp (SOU 2010:15) till justitieminister Beatrice Ask.

Kriminella grupperingar - från löst sammansatta nätverk till tydligt strukturerade organisationer - har alltmer kommit att framstå som ett påtagligt samhällsproblem. Utredningen har haft i uppdrag att lämna konkreta förslag på åtgärder som dels kan förhindra rekrytering, dels kan underlätta avhopp. Huvudförslagen innebär i korthet följande.

 

Åtgärder mot nyrekrytering

Sociala insatsgrupper med i första hand socialtjänst, polis och skola bildas på lokal nivå. Insatsgrupperna ska arbeta konsekvent och uthålligt och ha ett operativt ansvar. Individuella handlingsplaner för unga som riskerar att rekryteras till kriminella nätverk ska utarbetas.


Rikspolisstyrelsen ska verka för att polismyndigheterna etablerar lokala poliskontor i bostadsområden där det bedöms finnas ett särskilt behov av polisiär närvaro.
Det bör omgående göras en omfattande satsning på tonårspojkar och unga män i de mest utsatta bostadsområdena (Projekt pojke). Satsningen ska avse yrkesträning, arbete och fritidssysselsättning och syfta till att motverka sociala problem, psykisk ohälsa och stereotypa könsroller. Satsningen ska ha som målsättning att motverka attityder och värderingar som främjar en kriminell identitet.


Genom en lättnad i socialtjänstsekretessen får socialtjänsten möjlighet att till polisen lämna ut vissa uppgifter om unga under 21 år som kan befaras hamna i kriminalitet.
Rikspolisstyrelsen ska verka för att det vid varje polismyndighet inrättas en Polisens föräldratelefon. Till föräldratelefonen ska oroliga föräldrar och andra anhöriga kunna vända sig med frågor kring ungdomar och kriminalitet, även anonymt.


Åtgärder för att stödja avhoppare
Fängelsedömda som bedöms vara motiverade att lämna kriminella grupperingar ska ha möjlighet att avtjäna straffet på särskilda anstaltsavdelningar.


Frivården får i uppgift att koordinera individuella stödinsatser i handlingsplaner för klienter som är motiverade att lämna kriminella grupperingar. Särskilda kontaktpersoner bör finnas hos socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, polisen, Kronofogdemyndigheten med flera.


För personer som inte är klienter inom Kriminalvården och vill lämna en kriminell gruppering ska de sociala insatsgrupperna kunna ansvara för att stödinsatser koordineras i individuella handlingsplaner.


Läs mer och se hela rapporten här >>

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund