Sök


 
Ordlista

 
Nationella alkoholmål uppnådda visar utvärdering

Statens Folkhälsoinstitut 2010-02-23

De nationella målen för att motverka alkoholskador har till stor del uppnåtts. Det visar en utvärdering av handlingsplanen för att förebygga alkoholskador och handlingsplanen mot narkotika som Statens folkhälsoinstitut genomfört. Målsättningarna på narkotikaområdet har däremot inte nåtts lika väl.

 

Riksdagen antog i februari 2006 de nationella handlingsplanerna för perioden 2006-2010 mot narkotika och alkoholskador. Statens folkhälsoinstitut fick då i uppdrag att presentera en samlad utvärdering av handlingsplanerna i början av 2010.

  

Tillgänglighet till alkohol och exponering för alkoholreklam har fortsatt att öka under den aktuella perioden men konsumtionen i Sverige har minskat. Situationen för alkoholrelaterade skador är fortfarande allvarlig, men trenden ser mer positiv ut under slutet av perioden. Sammantaget talar utvecklingen för att de samlade förebyggande insatserna inklusive opinionsinsatser har haft effekt.

– Fler serveringstillstånd, mer tillåtande attityder mot alkohol, fortsatt privatinförsel, internetförsäljning, mer sofistikerad marknadsföring särskilt mot unga; allt är faktorer som borde lett till ökad konsumtion, säger Sven Andréasson, expert vid Statens folkhälsoinstitut. Därför är det glädjande att se att trenden, kanske framför allt hos ungdomar, går mot en mer restriktiv hållning mot alkohol.

 

– Vi ser att förstärkta resurser till förebyggande insatser och en strukturerad samverkan mellan olika aktörer på nationell, regional och lokal nivå har gett resultat, säger Sarah Wamala, generaldirektör vid Statens folkhälsoinstitut.

 

Narkotikautvecklingen är mer svårtolkad på grund av mer osäkra data. Det experimentella bruket av narkotika är fortsatt betydligt lägre i Sverige jämfört med övriga Europa. Arbetet mot narkotikarelaterad brottslighet har intensifierats under perioden, missbruks- och beroendevården har utvecklats positivt med mer kunskapsbaserad missbruksvård och höjd kvalitet. Men narkotikarelaterade brott, sjuklighet och dödlighet ökar, gatupriserna sjunker, tullens och polisens beslag ökar. Den samlade bedömningen är därför att utvecklingen har gått i fel riktning.

– Man ska komma ihåg att narkotikaproblemet ur folkhälsosynpunkt är av en helt annan storleksordning än alkoholproblemet, säger Sven Andréasson. Den restriktiva svenska narkotikapolitiken som förts sedan länge, och som till vissa delar intensifierats under perioden, har effektivt hållit nere narkotikabruk och skador.

Även om man kan konstatera att flera mål i handlingsplanerna har uppnåtts finns flera lärdomar inför framtiden. Bland annat behövs ett större engagemang för tillsyn av alkohol bland både kommuner och länsstyrelser. Förnyade opinionsbildande insatser behövs på narkotikaområdet. Ytterligare åtgärder krävs för att begränsa ungdomars tillgång på alkohol och för att minska ungdomars exponering för marknadsföring av alkohol. 

 

Läs sammanfattningen av rapporten här >>

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund