Sök


 
Ordlista

 
Ny rapport pekar på ökat narkotikamissbruk

Pressmeddelande 2009-12-17 

Narkotikamissbruket förefaller ha förvärrats under senare år visar en ny rapport från Centralför-bundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. Slutsatsen grundas på att antalet personer misstänkta för narkotikabrott, antalet som har sjukhusvårdats för narkotikarelaterade diagnoser eller avlidit av narkotikarelaterade orsaker har ökat.


Idag saknas undersökningar som fortlöpande beskriver omfattningen och utvecklingen av det tunga narkotikamissbruket. Den senaste större nationella kartläggningen genomfördes 1998. Sedan dess har det antagits att läget varit mer eller mindre oförändrat, kanske rent av något förbättrat.


Den information som finns om missbruket i dag är olika indikatorer, det vill säga datakällor som är kopplade till konsekvenser av missbruket.


Att tolka de olika datakällorna är förvisso inte alldeles enkelt, enligt Ulf Guttormsson, forskningssekre-terare på CAN.


- Källorna kan påverkas av annat än ökat missbruk, till exempel förändrade resurser eller prioritering-ar hos bland andra polisen och sjukvården, säger han. Men, det faktum att inga tillgängliga relevanta datakällor pekar i motsatt riktning leder ändå till slutsatsen att missbruksläget förefaller ha förvärrats under senare år.

Under 2008 var antalet misstänkta för narkotikabrott 24 000, vilket är fler än någonsin. Även antalet personer som sjukhusvårdats för en narkotikarelaterad diagnos har ökat och är nu uppe i drygt 10 000. Ökningen av narkotikarelaterade dödsfall avstannade under 2000-talet men uppgifter från 2008 pekar på ytterligare uppgångar. För alla dessa tre källor gäller att såväl antalet som andelen personer under 30 år ökat och är klart högre jämfört med läget under slutet av 1990-talet. Andelen tonåringar som uppger att de använt narkotika har också stigit något de senaste åren.


Vidare finns tecken på en hög narkotikatillgänglighet eftersom priserna på de vanligaste narkotikasor-terna i dag är de lägsta på 20 år, trots att tull och polis under 2000-talet gjort allt fler och större be-slag.


CANs rapport om konsumtionsutvecklingen av alkohol, tobak, sniffning, narkotika och dopning ut-kommer årligen. Drogutvecklingen i Sverige är den mest heltäckande faktasammanställningen på om-rådet och utgör en oumbärlig kunskapskälla om drogtrenderna i Sverige. Rapporten innehåller dess-utom flera internationella jämförelser.


Kontakt - Siri Nyström, 08-412 46 24, siri.nystrom@can.se


Drogutvecklingen i Sverige 2009 - (CAN-rapport nr 117) kan laddas ned från www.can.se

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund