Sök


 
Ordlista

 
Missbruk hos föräldrar behöver uppmärksammas

Individ- och familjeomsorg, lägesrapport 2008 - Socialstyrelsen

 

Sammanfattning

Det pågår en tydlig kvalitetsutveckling på flera av IFO:s områden. Utredningar av barn och unga görs i allt högre grad enligt BBIC-systemet, vilket ger en högre kvalitet i myndighetsutövningen. De nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården ger en grund för kvalitetsutveckling, och implementering pågår.

 

Arbetet med att förebygga hemlöshet utvecklas i kommunerna, liksom  insatserna för våldsutsatta kvinnor, även om mycket återstår att göra och variationen mellan kommuner är stor. Det sker fortsatt en satsning på öppna insatser inom barn- och ungdomsvården och missbruksvården, varav en ökande andel ges som service.

 

IFO:s kostnader har ökat de senaste fem åren, framförallt för insatser till barn och unga och personer med missbruk. Den aktuella ekonomiska situationen i kommunerna och förväntat ökade kostnader för ekonomiskt bistånd kommer att aktualisera behovet av prioriteringar.

 

Kostnaderna för institutionsvård har minskat under femårsperioden för barn och unga, men ökat något för vuxna med missbruk. Andelen barn och unga i dygnsvård har inte minskat, men fler av dem placeras i familjehem och något färre på institution.

 

I missbruks- och beroendevården finns stora regionala skillnader. Var man bor spelar stor roll för möjligheten att få kvalificerad vård och behandling. Antalet tvångsvårdade vuxna och unga vuxna fortsätter att öka, liksom antalet personer som får läkemedelassisterad behandling.

 

År 2007 fick 4,1 procent av befolkningen ekonomiskt bistånd. Det är den lägsta nivån sedan 1980, men behovet väntas öka med en svår arbetsmarknadssituation. Det gäller särskilt unga och personer med utländsk bakgrund, som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Mer än hälften av biståndsmottagarna är utrikes födda och en hög andel unga vuxna får ekonomiskt bistånd. Det långvariga biståndsmottagandet ökade något under 2007.

 

För att motverka hemlöshet är det viktigt med samverkan, med tydliga mål, mandat, ledning och roller. Sju av tio kommuner har bostäder med andrahandskontrakt, med tillsyn och särskilda villkor för hemlösa personer.

 

Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnar våld och män som utövar våld utvecklas, men det saknas fortfarande kunskap och kompetens, bl.a. om hur man ska upptäcka våld. Det saknas ofta barnperspektiv och dokumentationen har brister. Boende till skydd och stöd för våldsutsatta med särskilda behov saknas, särskilt för kvinnor med missbruk.

 

Några utmaningar i IFO:s arbete med missbruksfrågor är att identifiera föräldrars missbruk, hitta vägar att arbeta förebyggande och med tidig upptäckt samt att finna verksamma insatser för unga med missbruk. Missbruk hos föräldrar uppmärksammas sällan inom familjerätten. I olika undersökningar uppskattas att minst en tredjedel av dem som får ekonomiskt bistånd har missbruksproblem. Det behövs mer samverkan inom IFO:s olika områden kring personer med missbruk.


Rapporten i isin helhet  Individ- och familjeomsorg, lägesrapport 2008 (524 KB)

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund