Sök


 
Ordlista

 
Mer än var fjärde gymnasieelev har haft oskyddat sex på grund av alkohol  

Så många som 27% av flickorna och 25% av pojkarna i gymnasieskolans andra år har haft oskyddat sex i samband med alkoholkonsumtion. Dessutom uppger 17% av flickorna och 15% av pojkarna att de haft oönskat sex. 

Många har även erfarenhet av andra typer av problem i samband med att de druckit alkohol. 

 

Bland annat säger över 20% av både pojkar och flickor att de råkat ut för en olycka eller skadats på grund av alkohol. Av flickorna uppger 15% att alkoholkonsumtionen har lett till försämrade prestationer i skolan eller arbetet. Motsvarande siffra för pojkarna är 9%.

 

Resultaten är hämtade från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings (CAN) rapport om Skolelevers drogvanor 2008. Sedan 2004 har CAN gjort årliga drogvaneunder-sökningar bland elever i gymnasieskolans andra år.  

 

Bland övriga resultat märks att

  • alkoholkonsumtionen under perioden har varit relativt oförändrad
  • även intensivkonsumtionen (motsvarande en flaska vin) har varit oförändrad 
  • detsamma gäller narkotikaerfarenheten. I 2008 års undersökning svarade 17% av   pojkarna och 15% av flickorna att de någon gång använt narkotika. I de allra flesta fall   rörde det sig om cannabis.
  • det liksom tidigare år är fler flickor än pojkar som uppger att de röker. De flesta som röker   svarar att de bara gör så till fest eller ibland.
  • andelen pojkar som snusar har sjunkit sedan 2004. Däremot har antalet flickor som snusar   inte minskat, även om andelen är på en betydligt lägre nivå än för pojkar. 

Undersökningen genomförs som anonyma gruppenkäter i klassrummen på ett riksrepresen-tativt urval. I 2008 års undersökning svarade ca 4 900 elever i nian och ca 4 000 elever i gymnasiets andra år på frågor om sina alkohol-, narkotika-, tobaks- och sniffningsvanor.   

 

Rapporten Skolelevers drogvanor 2008 ingår i CANs rapportserie och har där nr 114. Förfat-tare till rapporten är Thomas Hvitfeldt och Siri Nyström, båda forskningssekreterare på CAN.

 

Rapporten i sin helhet finns att läsa här  som PDF-fil  Skolelevers-drogvanor-2008 (2,04 MB)

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund