Sök


 
Ordlista

 
50 miljoner till lokalt folkhälsoarbete för barn och unga

[2008-11-17] Pressmeddelande från Statens Folkhälsoinstitut

 

Helsingborg, Katrineholm, Karlstad, Skara, Uppsala och Östersund blir de sex försökskommuner som får ekonomiskt stöd för att främja barn och ungas psykiska och fysiska hälsa.

Statens folkhälsoinstitut har regeringens uppdrag att fördela 50 miljoner kronor till sex kommuner som i samarbete med ett lärosäte ska stärka och utveckla lokalt sektorsöverskridande hälsofrämjande arbete.

Syftet är att främja barns och ungas psykiska och fysiska hälsa samt att generera kunskap om effektiva hälsofrämjande metoder och kostnadseffektiva former för samverkan.

Projekttiden löper till 2011 och ett 40-tal kommuner har ansökt om projektmedel. Statens folkhälsoinstitut har i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting valt sex kommuner utifrån kriterier som projektidé, forskarkontakter, organisation och kapacitet samt en spridning i kommuntyp.

– Jag är glad över att vi har en bra spridning och att urvalet skett i bred enighet. Nu börjar det verkliga arbetet och det känns stimulerande och spännande, säger Nina Fållbäck Svensson, verksstrateg vid Statens folkhälsoinstitut.

Helsingborg: Projekt för att stimulera och stödja framväxten av aktiviteter som förbättrar utvecklingen för barn och ungdomar. Specifika insatser planeras för barnen till exempel årligt hälsobesök och hälsodeklaration.

Karlstad: Den psykiska hälsan bland barn och unga främjas genom att vidareutveckla arbetet som gjorts inom projektet ”Skolan förebygger”. Åtgärder för en bättre skolmiljö och program som förebygger mobbning.

Katrineholm: Genomför insatser utifrån undersökningar där man funnit att många ungdomar upplever begränsade möjligheter till inflytande och delaktighet. En större satsning på föräldrastöd, ÖPP (Örebro preventionsprogram) och ”Familjeverkstan”.

Skara: Ett förvaltningsövergripande samarbete tillsammans med primärvården för att förbättra barns och ungdomars hälsa. Flera hälsofrämjande metoder ska prövas och utvärderas.

Uppsala: Genomför ett systematiskt folkhälsoarbete genom ett nivåstrukturerat och evidensbaserat föräldrastödsprogram med bas i förskolan.

Östersund: Utarbetar metoder och strategier för utvecklingsområdet ”ett ökat psykiskt välbefinnande hos barn och ungdomar”. Arbete för en hälsofrämjande skola och utveckling av ungdomars fritidsaktiviteter.

Arbetet går nu vidare med att skriva avtal med de berörda kommunerna. Där förbinder de sig att utbyta erfarenheter och att samarbeta med universitet. Statens folkhälsoinstitut svarar för återrapportering till regeringen och för fortlöpande information om projekten.

För mer information: Länk till sida om satsningen på lokalt folkhälsoarbete. 

För ytterligare information:
Elsa Rudsby Strandberg, projektledare, Statens folkhälsoinstitut, 063-19 96 17
Nina Fållbäck Svensson, verksstrateg, Statens folkhälsoinstitut, 063 19 96 16
Johan Landin, pressekreterare, Statens folkhälsoinstitut, 063-19 96 52

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund