Sök


 
Ordlista

 
Psykisk ohälsa och alkoholkonsumtion – hur hänger det ihop?

[2008-11-12] Statens Folkhälsoinstitut

 

Utvecklingen av den psykiska ohälsan och alkoholkonsumtionen bland ungdomar är oroande. Statens folkhälsoinstitut har fått i uppdrag att ta fram kunskap om hur dessa problemområden hänger ihop och hur problemen kan förebyggas. I uppdraget har könsskillnader specifikt studerats för att se om sambanden ser olika ut för pojkar respektive flickor.

 

För att hitta de eventuella sambanden har systematiska kunskapsöversikter gjorts av studier i databasen PubMed. I sökningen har psykisk ohälsa definierats som depressiva besvär, självskadebeteende och utagerande psykiska besvär.

 

Sammanställningen visar att det finns samband mellan att må psykiskt dåligt och att dricka mycket alkohol. Särskilt starkt är sambandet för pojkar. Hög alkoholkonsumtion ökar risken för depressiva besvär, självskadebeteende och utagerande psykiska problem. Sammanställningen visar också det omvända sambandet: depressiva besvär ökar risken för hög alkoholkonsumtion.

 

Rapporten ger också förslag på evidensbaserade metoder för att minska ohälsan bland unga pojkar och flickor. Exempel på generella evidensbaserade metoder som stärker skyddsfaktorerna och förhindrar att problembeteenden uppkommer är social och emotionell träning samt föräldrastöd. Exempel på insatser som minskar befintliga psykiska problem och hög alkoholkonsumtion är kognitiv beteendeterapi och motiverande samtal.

 

Läs mera och ladda hem rapporten på FHI:s hemsida här >>

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund