Sök


 
Ordlista

 
Kunskap till praktik - Utveckling av missbruks- och beroendevården


”Kunskap till praktik” är ett nystartat utvecklingsarbete inom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som syftar till att förbättra den svenska missbruks- och beroendevården. Målet är att alla brukare ska få bästa möjliga vård. Utgångspunkten är Socialstyrelsens nationella riktlinjer som beskriver vilka behandlings- och rehabiliteringsinsatser som har störst medicinsk, social och ekonomisk effekt.

 

”Kunskap till praktik” är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting där SKL har åtagit sig att ta tillvara och utveckla den kompetens som finns lokalt och regionalt för att främja utvecklingen av en mer långsiktig struktur för att sprida kunskap.

 

Den bärande idén i överenskommelsen är att kommuner och landsting ska ta ett gemensamt ansvar för missbruks- och beroendevården.

 

Arbetet går i stora drag ut på två saker. 

 

1. att utveckla ett kvalificerat stöd för kommuner och landsting/regioner genom att utbilda
och informera praktiker, chefer och politiker om vilka metoder och arbetssätt som har
bäst effekt samt att stödja kommuner och landsting i förändringsarbetet
 

2. att utveckla en organisatorisk struktur för erfarenhetsutbyte och samverkan mellan
kommuner, landsting, lokala FoU-enheter, högskolor och universitet.
Enligt en kartläggning som Sveriges Kommuner och Landsting lät göra under början av 2008 framfördes önskemål om stöd i kompetensutveckling för olika yrkesgrupper inom missbruks- och beroendevården. Utredningen visade på ett gap mellan de arbetsformer som bedrivs idag och de som slås fast i de nationella riktlinjerna.

 

Det här vill vi uppnå!

Målet för utvecklingsarbetet är att alla som är i behov av missbruks- och beroendevård ska få så högkvalitativ och effektiv behandling/rehabilitering som möjligt.
”Kunskap till praktik” kommer tillsammans med kommuner och landsting/regioner att arbeta för:

  • att utveckla vårdkedjan så att nödvändiga behandlings- och rehabiliteringsinsatser
    kan erbjudas på lokal nivå
  • att all personal har kompetens att utföra sina arbetsuppgifter i enlighet med de
    nationella riktlinjerna
  • att ansvarsfördelningen mellan socialtjänst, primärvård, beroendevård och psykiatri blir tydlig
  • att samverkan mellan de olika aktörerna förbättras


Evidensbaserad kunskap

”Kunskap till praktik” ska tillsammans med kommuner och landsting/regioner sprida
och implementera evidensbaserad kunskap. Med evidenbaserad kunskap menar vi:

• bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap
• brukarnas erfarenheter och önskemål
• professionell erfarenhet och yrkeskunskap
Alla tre dimensionerna ska vägas samman och användas i praktiken.


Hur ska implementeringen gå till?

Överenskommelser med sju län

För att riktlinjerna ska kunna omsättas i praktiken krävs ett samarbete
mellan den nationella, regionala och lokala nivån. Sveriges Kommuner och Landsting kommer
att träffa överenskommelser med kommunförbund/regionförbund och landsting/regioner i sju län under 2008.

 

De län som har valts ut är Norrbotten, Dalarna, Örebro, Uppsala, Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Dessa kommer i sin tur att träffa överenskommelser med ett antal kommuner i respektive län.

 

Övriga län kommer att involveras i samarbetet under 2009 och 2010.

I överenskommelsen åtar sig SKL :

• att sprida kunskap, erfarenheter och konkreta verktyg för
implementering av riktlinjerna
• att stödja de regionala aktörerna i planering, genomförande
och uppföljning
• att ge ekonomiskt stöd bland annat för en processledare
eller metodstödjare på länsnivå
De regionala parterna åtar sig

• att tillsätta en styrgrupp med chefstjänstemän från socialtjänst
och hälso- och sjukvård
• att ta initiativ till att utarbeta ett gemensamt styrdokument för
kommuner och landsting där de olika aktörernas ansvar tydliggörs
• att i dialog med kommuner och landsting bygga upp liknande styrgrupper på lokal nivå
• att träffa avtal med ett antal, omkring en tredjedel, kommuner i länet om bland annat kompetensutveckling
av politiker, chefstjänstemän och handläggare inom både kommuner och landsting
• att på olika sätt stödja förändringsarbetet och implementeringen av riktlinjerna
• att stödja systematisk dokumentation och system för uppföljning av insatserna

Utbildningar

Till de som arbetar inom missbruks- och beroendevården i de utvalda länen kommer
”Kunskap till praktik” under 2008 att erbjuda utbildningar inom ett antal områden, till exempel:


• implementeringsmetodik
• processledning
• chefsutbildning för hållbar utveckling
• utbildning av utbildare i bedömningsinstrument som till exempel AUDIT, DUDIT och ASI

Under 2009 kommer utbildning av utbildare i Motiverande samtal (MI) att genomföras, liksom utbildning i hur man kan arbeta med personer som har en samtidig psykisk störning/sjukdom och missbruk.


Regionala konferenser 

För att samtliga län i Sverige ska få möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter finansierar ”Kunskap
till praktik” flera regionala konferenser under hösten 2008. Vid de regionala konferenserna kommer
utvecklingsarbetet inom ”Kunskap till praktik” att presenteras och de regionala aktörerna kommer att
få information om vad som krävs för att bli ett utvecklingslän. Länen kommer också att få möjlighet
att redovisa hur långt de har kommit i utvecklingsarbetet och vilket stöd de behöver. En av de regionala
konferenserna kommer att äga rum i Jönköpings län.

 

Brukarråd

För att bidra till att stärka brukarinflytandet genomfördes inledningsvis en hearing med brukarorganisationer.
Som ett resultat av hearingen och för att ytterligare stärka evidensen i det praktiska arbetet
kommer ”Kunskap till praktik” att inrätta ett brukarråd som kan bidra med idéer och insatser. Syftet
med brukarrådet är att bidra till att brukarnas tidigare erfarenheter och önskemål tillvaratas vid val av
behandling. Målet är att hitta konkreta former för att stärka brukarinflytandet i vården.

 

Expertgrupp

För att ge kommuner och landsting det stöd de behöver för utveckling av missbruks- och beroendevården
tillsätts också en expertgrupp med forskare och praktiker. Deras uppgift blir inledningsvis att ta
fram två fortbildningsplaner – en som ska genomföras länsvis i kommuner och landsting/regioner och
en kursplan för högskolor och universitet.

 

Hemsida och nyhetsbrev

För att göra kunskap och metoder tillgängliga för alla som arbetar i missbruks- och beroendevården har
”Kunskap till praktik” startat en hemsida. Adressen är www.skl.se/kunskaptillpraktik. Via hemsidan
kan du prenumerera på vårt elektroniska nyhetsbrev.

 

Organisation för utvecklingsarbetet

Samrådsgrupp
Referensgrupp
Expertgrupp
Brukarråd
SKL Kansli
Styrgrupp
Utvecklingslän
Processledare
Styrgrupp
Utvecklingskommuner
Samordnare


Nationellt

”Kunskap till praktik” leds av en projektledare som tillsammans med en kommunikatör och en projektadministratör
utgör projektkansliet på Sveriges Kommuner och Landsting. Till projektet finns fyra
grupper knutna, en nationell samrådsgrupp, en nationell refensgrupp, en grupp med experter och ett
brukarråd.

 

Den nationella samrådsgruppen har till uppgift att ta ställning till olika vägval i utvecklingsarbetet,

att diskutera olika aktörers roller och informera varandra om olika insatser. I gruppen sitter representan


ter för Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS)

och Sveriges Kommuner och Landsting.

Den nationella referensgruppens roll är att diskutera mer konkreta frågor, utbyta erfarenheter och

stödja samverkan på lokal nivå. Referensgruppen består av representanter från Socialstyrelsen, Kriminal


vården, Statens institutionsstyrelse och Statens folkhälsoinstitut.

Gruppen med experter består av både forskare och praktiker inom missbruks- och beroendevården.

Deras roll blir inledningsvis att utarbeta fortbildningsplaner. Brukarrådet består av representanter från

brukarorganisationer. Deras roll blir främst att bidra till att stärka brukarinflytandet.

Regionalt

I utvecklingslänen ska det finnas en styrgrupp bestående av chefstjänstemän från socialtjänst och
hälso- och sjukvård som utvecklar samverkan med andra regionala och lokala aktörer, till exempel
Länsstyrelsen, Kriminalvården och Statens institutionsstyrelse. Utvecklingsarbetet genomförs av en
eller flera processledare och metodstödjare.

 

Lokalt

I utvecklingskommunerna ska det också finnas en styrgrupp med chefstjänstemän från socialtjänst och
hälso- och sjukvård. Utvecklingsarbetet på lokal nivå drivs av en samordnare med ett tydligt mandat.

 

Utvärdering

Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) har fått i uppdrag att tillsammans
med regeringen och SKL ta fram en plan för extern utvärdering av ”Kunskap till praktik”.
Utvärderingen ska visa hur implementeringen har lyckats och vilka faktorer som underlättar
respektive försvårar när det gäller att omsätta nya metoder och arbetssätt i praktisk verksamhet.

Framtiden

Målet för ”Kunskap till praktik” är att verksamheten ska fortsätta även under 2009 och 2010 och lägga
grunden för ett långsiktigt stöd till kommuner och landsting/regioner. Vid 2010 års utgång ska samtliga
län i Sverige ha påbörjat uppbyggnaden av ett kvalificerat stöd för kommuner och landsting när det
gäller utvecklingen av missbruks- och beroendevården.


Socialstyrelsens riktlinjer

De nationella riktlinjerna för missbruks-och beroendevården ges ut av Socialstyrelsen och vänder
sig både till kommunernas socialtjänst och till hälso- och sjukvårdens beroendevård.
Riktlinjerna innehåller kunskap om vilka metoder och tekniker som är mest effektiva, både ur
den enskildes synvinkel och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.
Mer om de nationella riktlinjerna går att läsa på Socialstyrelsens hemsida, www.socialstyrelsen.se

Gunborg Brännström, projektledare...

”Kunskap till praktik” betonar att de insatser som ges till klienter och
patienter ska vara kunskaps-och evidensbaserade. Vad lägger du i de
begreppen?

- Evidensbaserad kunskap består av tre lika viktiga komponenter. Forskningsresultat,
brukarnas erfarenheter och önskemål och praktikernas erfarenheter
och yrkeskunskap. Dessa tre delar måste sammanvägas för att insatserna ska
leda till en evidensbaserad praktik.


...vad krävs för att de nationella riktlinjerna ska kunna implementeras på lokal nivå?

- Att det är de lokala behoven som styr utvecklingsarbetet. Rent organisatoriskt ska utvecklingslänen
tillsätta en styrgrupp med chefer från socialtjänst och hälso- och sjukvård som arbetar med missbruks-
och beroendevård. Styrgruppens roll blir att först diskutera, reflektera och planera hur de kan förbättra
verksamheten. Det är särskilt viktigt att se till att vårdkedjan innehåller alla relevanta delar och att det
finns samordnare i de organisationer som ska utvecklas. Utbildning av personal i bemötande, av chefer
i hur de kan stödja utveckling och uppföljning av verksamheter är centrala inslag för att förändringsarbetet
ska ge resultat.

 

Har du några frågor?

Mer information om ”Kunskap till praktik” finns på vår hemsida, www.skl.se/kunskaptillpraktik
Det går också bra att kontakta oss via telefon, e-post, vanlig post eller fax.

Gunborg Brännström, projektledare

Tfn: 0704-84 32 54
E-post: gunborg.brannstrom@skl.se

 

Ted Bergdahl, kommunikatör

Tfn: 08-452 73 22
E-post: ted.bergdahl@skl.se

 

Berit Lundberg, projektadministratör

Tfn: 08 - 452 77 27
E-post: berit.lundberg@skl.se

Fax: 08 - 452 72 27

 

Postadress:

Sveriges Kommuner och Landsting
Avdelningen för vård och omsorg
118 82 Stockholm

118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20
Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50
info@skl.se, www.skl.se


Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund