Sök


 
Ordlista

 
28 miljoner till utveckling av missbruksvård

Källa  SKL:s hemsida 2008-04-24

 

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har enats om innehållet i ett avtal där regeringen avsätter 28  miljoner kronor till ett utvecklingsarbete i kommuner och landsting inom missbruksområdet.


– Det här är en avtalsmodell som vi prövar för första gången, säger Sabina Wikgren Orstam, sektionschef på avdelningen vård och omsorg. Tanken är att avtalet inom missbruks- och beroendeområdet ska utgöra en modell för framtida överenskommelser även inom övriga delar av socialtjänsten.

 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har redan påbörjat ett arbete genom att kartlägga kompetens och behov av kompetensutveckling hos olika yrkesgrupper inom missbruks- och beroendevården. Det kommer att ligga till grund för det arbete som nu kommer att startas upp inom ramen för avtalet med regeringen. Gunborg Brännström, tidigare utvecklingschef i Alkoholkommittén, har fått i uppdrag att leda projektet.

 

De 28 miljonerna är en del i ett större paket rörande missbruks- och beroendevård som regeringen presenterade under torsdagen. Där aviseras också att regeringen tillsätter en utredning som bland annat ska ta ställning till hur kommunernas och landstingens ansvar för missbruks- och beroendevård kan tydliggöras. I det arbetet är Sveriges Kommuner och Landsting en given part.

 

För mer information: Handläggare Camilla Sköld Jansson, avdelningen för vård och omsorg, tfn 08-452 76 73, mobil: 070-366 76 73, camilla.skold.jansson@skl.se


Missbruksvård ska flyttas bort från kommunerna

Från DN-debatt 2008-04-24

 

Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson aviserar ny lagstiftning: Alltför stora
skillnader mellan kommunerna i hanteringen av missbruks- och beroendevård.

Regeringen anslår i dag 40 miljoner kronor för att granska kommunernas sätt att erbjuda vård och boende inom missbruksvården. Därtill avsätter vi 28 miljoner för att förbättra
kunskapsutvecklingen inom området. En utredning tillsätts med sikte på ny lagstiftning som överför ansvar för missbruks- och beroendevård från kommuner till landstingssjukvård. Som det är nu varierar kvaliteten på missbruksvården alltför mycket. Det gäller både mellan
kommuner och mellan olika grupper med vårdbehov, liksom mellan enskilda läkares
attityder och vanor. Det skriver den kristdemokratiska äldre- och folkhälsoministern Maria Larsson, som i dag presenterar det nya åtgärdspaketet.


Så många som cirka 100.000 personer i Sverige har ett tungt alkohol- eller narkotikamissbruk. För att dessa personer ska upphöra med sitt missbruk är vård i de allra flesta fall nödvändigt. Men den enskilde missbrukaren får idag kämpa för att få det stöd och den rehabilitering som behövs. Och när missbruksvård väl ges är den inte sällan fragmentarisk och utan fungerande vårdkedjor. Ibland avgör bostadsorten möjligheterna att få den hjälp som behövs. Så kan det inte få fortsätta.

 

Landets missbruks- och beroendevård uppvisar stora olikheter när det gäller organisation, personalsituation, resurser och arbetsformer. Kvalitén på vården är av allt att döma mycket varierande. Den bild som kartläggningar och länsstyrelsernas och Socialstyrelsens tillsyn visar, är att det utöver allmänna brister också finns grupper som har det särskilt svårt att få sina vårdbehov tillgodosedda.

 

Det finns ett tydligt samband mellan missbruk eller beroendeproblematik och psykisk sjukdom. Personer med samsjuklighet utgör en av de allra mest utsatta grupperna eftersom de många gånger bollas mellan socialtjänsten, psykiatrin och beroendevården. Den här gruppens problem har varit kända under många år, men lite har hänt. I dag finns kunskapen om såväl verksamma metoder som arbetssätt. När det gäller personer med opiatberoende har Socialstyrelsen rapporterat att många landsting brister när det gäller att tillgodose denna patientgrupps vårdbehov. Många med opiatberoende har dessutom ett blandmissbruk, som kräver samordnade insatser.

 

Regeringen tar nu fem kraftfulla initiativ för att rusta upp missbruks- och beroendevården och skapa långsiktigt goda förutsättningar att ge personer med ett missbruk god vård.

 

1. Ny missbruksstrategi

Regeringen beslutar idag om en strategi för utveckling av missbruks- och beroendevården. Strategin pekar ut inriktningen till och med 2010 och anger insatser under 2008. Missbruks- och beroendevården ingår i de av riksdagen antagna alkohol- och narkotikapolitiska handlingsplanerna. Strategin anger hur handlingsplanernas mål och intentioner avseende missbruks- och beroendevården ska uppnås.

Tre övergripande mål har satts upp för arbetet: Förbättrad kvalitet, ökad likvärdighet och ökad tillgång till insatser för grupper som har svårt att få sina vårdbehov tillgodosedda.

 

2. En översyn av missbruks- och beroendevården.

Enligt regeringen finns det nu skäl att se över lagstiftningen på området. En ny utredning tillsätts som ska ta ställning till hur kommunernas och landstingens ansvar kan tydliggöras. Utredaren bör även överväga eventuella behov av förändringar i lagstiftningen och ansvarsfördelningen mellan de båda huvudmännen för att säkerställa att personer med missbruk eller beroende får de insatser som han eller hon behöver. Målet är rätt insats från rätt vårdgivare vid rätt tidpunkt. Eftersom behoven varierar från riskbruk till tungt missbruk i kombination med annan sjuklighet finns risk både för att personer hamnar mellan stolar och för dubbelarbete eller ineffektivt resursanvändande.

 

3. Ny överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och landsting om gemensamma insatser.

En överenskommelse ska träffas mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om gemensamma insatser och prioriteringar för missbruks- och beroendevården. Fokus för överenskommelsen är en förbättrad kunskapsutveckling inom området med hjälp av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården. För att riktlinjerna ska omsättas i den praktiska verksamheten krävs uthålliga insatser i form av utbildning och verksamhetsnära stöd och vägledning.

 

Under 2008 avsätter regeringen 28 miljoner kronor för att stödja huvudmännen att implementera de nationella riktlinjer som Socialstyrelsen tagit fram för missbruks- och beroendevården.

 

4. Förstärkt och samordnad tillsyn.

Regeringen ger också Socialstyrelsen och länsstyrelserna i uppdrag att under 2008 - 2010 gemensamt genomföra en fördjupad tillsyn av missbruks- och beroendevården i hela landet. För detta ändamål avsätts sammanlagt 40 miljoner kronor. Uppdraget innebär bland annat att samtliga hem för vård eller boende och behandlingshem för missbruksvård ska granskas och ett brett urval av enskilda och offentliga verksamheter som erbjuder öppenvård, vård och behandling för missbruk eller beroende. Även hur eventuella barns och andra närståendes situation uppmärksammas och vilka insatser som erbjuds ska granskas.

En annan viktig fråga som ska uppmärksammas är om det finns brister i samverkan inom eller mellan kommuner eller mellan olika huvudmän som innebär att personer med missbruk eller beroende inte får sina vårdbehov tillgodosedda.

 

Hur kommuner hanterar anmälningar från närstående eller andra om att personer behöver hjälp för sitt missbruk ska också granskas. Socialstyrelsen och länsstyrelserna ska även granska landstingens och kommunernas insatser för att åstadkomma en kunskapsbaserad vård i enlighet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården.

 

5. Ökad valfrihet även inom missbruks- och beroendevården.

Regeringen vill verka för en utveckling som ökar individens möjligheter att själv kunna välja utförare av tjänster utifrån vad som är bäst för just honom eller henne. Frittvalutredningen föreslår i sitt betänkande LOV att välja - Lag Om Valfrihetssystem (SOU 2008:15) att en ny lag införs. Lagen gör det möjligt för kommuner och landsting att fullgöra sina uppdrag på annat sätt än att bedriva verksamhet i egen regi eller genom upphandling. Med en större valfrihet och därmed ökat inflytande kan brukaren få en insats som är mer individanpassad och utformad utifrån hans eller hennes egna önskemål.

 

Utredningens förslag bereds för närvarande inom Regeringskansliet.

Inom primärvården pågår sedan tre år Riskbruksprojektet med Statens folkhälsoinstitut som huvudman. Det syftar till att förstärka hälso- och sjukvårdens roll i det alkoholförebyggande arbetet genom att stimulera sådana metoder som uppmärksammar patienter som har en riskabelt hög alkoholkonsumtion och ger dem stöd att ändra sina vanor. Under året har samtliga landsting genomfört ytterligare satsningar på riskbruk inom primärvården, bland annat mödrahälsovården och företagshälsovården. Riskbruksprojektet utvärderas kontinuerligt och en rapport ska lämnas 2008. Regeringen har dessutom beslutat att en extern utvärdering av Riskbruksprojektet ska genomföras.

 

De geografiska skillnader i förskrivning av lugnande medel och sömnmedel som finns i Sverige kan inte hänföras till psykiatrisk eller fysisk sjuklighet eller till patienternas socioekonomiska förhållanden. Olika attityder och vanor hos läkarna bedöms orsaka dessa skillnader. Därför avser regeringen att ge Socialstyrelsen i uppdrag att i samråd med specialistföreningar förbättra kunskapen i läkarkåren när det gäller beroendeproblematik och hantering av narkotikaklassade läkemedel.

MARIA LARSSON 
 

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund