Sök


 
Ordlista

 
Samordning av alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken

Den 18 oktober 2007 beslutade regeringen att skapa en särskild funktion i Regeringskansliet för att samordna alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken. Syftet är att få en långsiktigt hållbar och effektiv organisation av arbetet inom dessa områden. Regeringen beslutade också att inrätta ett råd för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor.

 

Samordningsfunktionen kommer att vara fullt operativ från och med 1 januari 2008 då Alkoholkommittén och Mobilisering mot narkotika upphör. Utöver alkohol-, narkotika- och dopningsfrågor, kommer samordningen också att omfatta tobaksområdet. Den kommer att bestå av en arbetsgrupp med representanter för samtliga berörda departement och ett sekretariat.

 

Rådet ska vara rådgivare till regeringen i alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor och informera regeringen bland annat om forsknings- och utredningsresultat.

 

Den verksamhet som Alkoholkommittén och Mobilisering mot narkotika har bedrivit ska i fortsättningen utföras av berörda myndigheter. För att nå målen för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken kommer regeringen varje år att ta fram ett åtgärdsprogram som anger politikens inriktning för områdena.

 

De politiska målen
Målet för Sveriges alkoholpolitik är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. Målet ska nås genom insatser för att minska den totala alkoholkonsumtionen och mot skadligt dryckesbeteende, med hänsyn taget till skillnader i livsvillkor och behov mellan flickor och kvinnor, pojkar och män.

 

Det övergripande målet för narkotikapolitiken är ett narkotikafritt samhälle. Narkotikapolitiska insatser ska riktas mot tillgången och efterfrågan på narkotika för att
- minska nyrekryteringen till missbruk
- förmå personer med missbruksproblem att upphöra med sitt missbruk
- minska tillgången på narkotika.

 

Målet för samhällets insatser mot dopning är ett samhälle fritt från dopning.

 

Målet för samhällets insatser inom tobaksområdet är att minska tobaksbruket. Som etappmål gäller
- en tobaksfri livsstart från år 2014
- en halvering till år 2014 av antalet ungdomar under 18 år som börjar röka eller snusa
- en halvering till år 2014 av andelen rökare bland de grupper som röker mest
- att ingen ofrivilligt ska utsättas för rök i sin omgivning.

 

Källa: Socialdepartementet

 

Läs mer på regeringens hemsida >>

 

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund