Sök


 
Ordlista

 
Det går åt rätt håll

Ur - Nyhetsblad nr.62 från alkoholkommittén  december 2006

 

Den nationella handlingsplanen för att förebygga alkoholskador antogs av regeringen 2001 och syftade till att motverka en befarad ökning av alkoholkonsumtionen och alkoholskadorna.

 

Sammanlagt avsattes nära en miljard kronor under åren 2001-2005 till främst alkohol- och narkotikaförebyggande insatser i kommunerna, insatser för barn i missbruksmiljöer och öppenvårdsinsatser.

 

Statens folkhälsoinstitut har följt upp arbetet med den nationella handlingsplanen och lämnade i förra veckan sin slutredovisning till regeringen. Bland annat skriver de att alkoholdebuten verkar ha skjutits upp samt att ungdomsdrickandet och berusningsdrickandet har minskat under planperioden.

 

Det är troligt att de samlade insatser som genomförts inom ramen för handlingsplanen har bidragit till att hejda ökningen i alkoholkonsumtionen, och Alkoholkommittén har aktivt bidragit till denna utveckling genom omfattande insatser för utbildning, samordning och stöd. Statens folkhälsoinstitut konstaterar dessutom att alkoholproblemen inte blivit så stora som befarat, trots att konsumtionen under perioden gått upp med 27 procent.

 

Det är positiva resultat, men Statens folkhälsoinstitut har även vissa kritiska synpunkter. Bland annat att landstingen har större kompetens inom folkhälsoområdet än kommunerna och hade troligen därför varit bättre rustade att utveckla det förebyggande arbetet, samt att en större andel insatser riktats mot barn och ungdomar, trots att effekterna skulle ha varit större om de riktats mot vuxna.

 

Utbildning i förebyggande och främjande arbete

Ungdomsstyrelsen arrangerar under 2007 en fortbildningskurs över fyra kurstillfällen om tre dagar vardera, inom ramen för regeringens satsning på förebyggande och främjande ungdomsverksamhet. Kurserna genomförs på fyra folkhögskolor i landet, och man väljer själv kursorten. Kursen för samman kultur-, fritids- och social verksamhet. Dels för att lära av varandra om förebyggande och främjande ansatser och synsätt, men även för att ge en fördjupad reflektion kring samverkan och hur verksamheter kan utvecklas och fungera lärande.

 

Ungdomsstyrelsen har också fördelat medel till förebyggande och främjande insatser som bedrivs av organisationer och kommuner inom kultur- och fritidsområdet. Verksamhet för särskilt utsatta ungdomar prioriteras. Cirka 80 miljoner fördelas under 2006 och 2007 som stöd till kompetensutveckling för yrkesgrupper som arbetar med förebyggande och främjande ungdomsarbete samt till kvalitetsutveckling av kommuners ungdomsverksamhet. Dessutom fördelas samtidigt ungefär 15 miljoner som stöd till utveckling av drogfria mötesplatser, och lika mycket till ideella organisationers ungdomsverksamhet. Mer information om fortbildningskursen samt Ungdomsstyrelsens arbete med förebyggande och främjande ungdomsverksamhet finns på: www.ungdomsstyrelsen.se

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund