Sök


 
Ordlista

 
Sammanställning av BVC-sjuksköterskornas svar på enkät angående alkoholförebyggande arbete.

Sammanfattning

Ungefär 50 procent av BVC-sjuksköterskorna i Jämtlands län tar upp alkoholfrågan med mer än hälften eller samtliga av de föräldrar som besöker BVC. Frågan tas upp rutinmässigt vid ett tillfälle eller endast vid behov. Det är något vanligare att samtala om alkohol enskilt med föräldrar än i grupp.

 

De flesta använder inget material. Endast 13 procent använder materialet "Barns tankar om alkohol". Majoriteten av BVC-sjuksköterskorna tycker det är svårt att prata om alkohol med föräldrar. De upplever dock att föräldrarna är positiva till att Bvc-sjuksköterskan tar upp samtal om alkohol.

 

Ungefär hälften av BVC-sjuksköterskorna anser sig ha för lite kunskap om alkohol och lika många svarar att de har tillräckliga kunskaper. Vilket som de upplever störst behov av varierar. Ungefär hälften uppger fortbildning, inte fullt en tredjedel svarar handledning och resten material. I Östersunds BE har majoriteten av BVC-sjuksköterskorna regelbundet samarbete/samverkan med socialtjänsten och personalen på öppna förskolan. I övriga länet är det mindre än hälften som har regelbundet samarbete/samverkan med socialtjänsten, däremot är det fler som har regelbunden samverkan med öppna förskolans personal. Ingen, varken i Östersunds BE eller i övriga länet, som svarat på enkäten har uppgett att de samarbetar med någon av dessa omkring alkoholförebyggande arbete.

 

Ca två tredjedelar av BVC-sjuksköterskorna anser att det är mycket viktigt att arbeta med alkoholförebyggande arbete. Många BVC-sjuksköterskor anser att de har möjlighet att arbeta med frågan i sin verksamhet men samtidigt är det flera som uppger att de har svårt att hinna med alkoholförebyggande arbete.

Resultatet

I slutet av år 2003 skickades en enkät, angående alkoholförebyggande arbete, ut till samtliga BVC-sjuksköterskor och barnmorskor på MVC i Jämtlands läns landsting. Syftet var att kartlägga hur det alkoholförebyggande arbetet ser ut här i länet på våra Barnavårdscentraler (BVC) och Mödravårdscentraler (MVC). Resultatet skall användas för att planera fortsatta utbildningsinsatser.

 

Av BVC-sjuksköterskorna i Östersund Basenhet (BE) svarade 7 av 11 (64 %) att de tar upp frågor/samtalar om alkohol med mer än hälften eller samtliga av de föräldrar som besöker BVC. I övriga länet är det 9 av 20 (45 %) BVC-sjuksköterskor som svarat likadant. Motsvarande siffror för barnmorskor på MVC är 89 % och 80 % d.v.s. där är det vanligare att ta upp alkoholfrågan rutinmässigt.

 

Av de BVC-sjuksköterskor som frågar/samtalar om alkohol uppger 64 % i Östersunds BE att de tar upp frågan vid ett tillfälle och 27 % endast vid behov. Ute i övriga länet är det 52 % som tar upp alkoholfrågan vid ett tillfälle och 42 % endast vid behov. Även här syns en skillnad mellan BVC och MVC. Drygt 90 % av Barnmorskorna uppger att de tar upp frågan vid ett tillfälle eller fler.

 

Det är något vanligare att prata om alkohol vid enskilda besök än i grupp. I Östersund BE uppger 6/11 (ca. 55 procent) BVC-sjuksköterskor att det är vid enskilda besök frågan tas upp motsvarande för övriga länet är 13/20 (65 procent). Övriga tar upp frågan i grupp.

 

De flesta använder inget material som hjälpmedel. Endast 13 % uppger att de använder materialet "Barns tankar om alkohol". Ingen skillnad ses mellan Östersunds BE och övriga länet.

 

På frågan hur BVC-sjuksköterskan upplever att diskutera alkohol med sina besökare svarar majoriteten att de anser att det är svårt att prata om alkohol, men de gör det ändå! Endast 2/11 (ca. 18 procent) BVC-sjuksköterskor i Östersunds BE och 4/19 (ca. 21 procent) ute i övriga länet anser att det är lätt att prata om alkohol med föräldrar och gör det gärna. Av Barnmorskor på MVC anser 17/24 (ca. 71 procent) att det är lätt att prata om och gör det gärna. Samtliga BVC-sjuksköterskor och barnmorskor har positiva erfarenheter av besökarnas reaktioner på att samtala om alkohol.

 

När det gäller BVC-sjuksköterskans kunskap om alkohol uppger ungefär hälften att de har tillräckliga kunskaper och den andra halvan anser sig ha otillräckliga kunskaper. Det ses ingen skillnad mellan de som arbetar i Östersunds BE och i övriga länet.

 

Vad är största behovet? fortbildning, handledning eller nytt material? Av BVC-sjuksköterskorna i Östersunds BE svarar 3/9 (33 procent) fortbildning, 2/9 (22 procent) handledning och övriga material. Av BVC-sjuksköterskorna ute i övriga länet uppger 12/20 (60 procent) fortbildning, 6/20 (30 procent) handledning och resten material. Samma mönster ses i svaren från barnmorskorna.

 

Regelbundet samarbete/samverkan med socialtjänsten har 70 % av dem som svarat i Östersunds BE och i övriga länet är det 40 % som uppger att de har regelbundet samarbete. Regelbundet samarbete/samverkan med personalen på öppna förskolan har 9/10 (90 procent) BVC-sjuksköterskor i Östersunds BE och 14/19 (ca. 74 procent) i övriga länet. Samtliga har svarat att man inte har något samarbete med socialtjänsten eller öppna förskolan när det gäller alkoholförebyggande arbete.

 

På en skala mellan 1-10 har 8/10 (80 procent) av BVC-sjuksköterskor i Östersunds BE och 11/20 (55 procent) av BVC-sjuksköterskor i övriga länet kryssat i ruta 9 eller 10 d.v.s. att det är mycket viktigt att arbeta med alkoholförebyggande arbete. En ännu större andel av Barnmorskorna har svarat att de anser frågan mycket viktig.

 

De flesta barnmorskor i Östersunds BE och även i övriga länet anser att det är möjligt eller mycket möjligt att arbeta med alkoholförebyggande arbete i sin verksamhet. Jämfört med barnmorskorna är det fler BVC-sjuksköterskor som svarar att de har mindre möjligheter att arbeta med frågan. Det ses ingen skillnad mellan Östersund och övriga länet.

 

 

Gunnel Holmqvist

Samordnande BHV-sjuksköterska JLL.

«Tillbaka

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund