Sök


 
Ordlista

 
Ragunda

Ragunda kommun

Den europeiska alkoholkulturen har även smugit sig in bland invånarna i Ragunda kommun. Förutom det traditionella helgdrickandet så har människor även börjat smådricka under veckorna. Medaljen har dock en baksida och det är alldeles för många som inte klarar av detta. Ragunda kommun prioriterar därför det alkoholförebyggande arbetet. Det främsta motiven är att minska mänskligt lidande och samhällets kostnader.


Kommunen har under årens lopp drivit ett flertal alkoholförebyggandeprojekt och sedan 2014 har kommunen återinrättat tjänsten som alkohol- och drogförebyggande samordnare.


Stöd till missbrukare

Stöd och hjälp till missbrukare. Individ- och familjeomsorgen har enligt Socialtjänstlagen ansvar både för förebyggande insatser och för att den enskilde missbrukaren får den hjälp och vård som han behöver för att komma ifrån missbruket. 

Individ- och familjeomsorgen ska också arbetar aktivt för att nå och hjälpa de människor som har problem med missbruk. Det innefattar en skyldighet att motverka missbruk och att hantera tvångslagstiftning enligt LVM (lagen om vård av missbrukare).


Stöd och behandling mot missbruk

Individ- och familjeomsorgen erbjuder i första hand frivillig hjälp och stöd. Om du inte är beredd att frivilligt ta itu med ditt missbruk och om ditt missbruk är till fara för ditt eget liv, kan Individ- och familjeomsorgen vara tvungna att göra en ansökan om tvångsvård enligt - Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM ).


Socialsekreteraren

Socialsekreteraren arbetar med myndighetsutövning när det gäller människor med  missbruksproblem. I arbetsuppgifterna ingår att ta emot anmälningar om missbruk från andra myndigheter eller privatpersoner, utreda och bedöma behov av insatser från socialtjänsten.

Det kan t.ex. handla om motivationssamtal med enskilda människor med missbruksproblem, placering på behandlingshem eller beslut om att tillsätta kontaktpersoner. I de flesta fall kan individen vara med och påverka valet av behandlingsform men det yttersta beslutet tas av socialsekreteraren, ibland i samråd med IFO-chef.


Kontaktinformation

Inom avdelningen för individ- och familjeomsorg handläggs ärenden som gäller behandling och stödinsatser för alkohol- och narkotikamissbrukare. I avdelningens uppgifter ingår också uppsökande verksamhet och förebyggande arbete i samverkan med andra samhällsfunktioner. 


Under utvecklingsavdelningen finns en folkhälsoutvecklare som även arbetar som alkohol- och drogförebyggande samordnare.


Telefon till Ragunda kommuns kundcenter: 0696-68 20 00 Läs mer om stöd och omsorg på kommunens hemsida här >>  

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund