Sök


 
Ordlista

 
Kommunernas roll

kommun

 

I Nationell handlingsplan för minskade alkoholskador framgår att: "Kommunen har ett övergripande ansvar att verka för kommuninvånarnas bästa. I detta ansvar ingår bl.a. att förebygga alkohol- och drogmissbruk. Kommunernas direkta ansvar inom alkoholområdet regleras i socialtjänstlagen (1980:620) och i alkohollagen (1994:1738).


Med hänsyn till kommunens allmänna ansvar för kommuninvånarna är det viktigt att poängtera att alkoholfrågorna inte enbart är ett ansvar för socialtjänsten. Ett alkoholpreventivt synsätt bör även genomsyra andra kommunala verksamheter såsom inom skol-, fritids-, kultur- samt miljö- och hälsoskyddssektorerna.

 

Erfarenheterna har visat att det förebyggande arbetet är dåligt definierat ute i kommunerna och att det handlar om brister beträffande "Vad-vill-vi-frågorna". Effekten av detta har blivit att arbetet med alkoholprevention blivit otydligt. Vad vill vi? Vilka ska delta? Vad gör vi? Det är frågor som få kunde svara på ute i kommunerna.

 

En viktig slutsats blir därför att om de alkoholrelaterade folkhälsomålen ska kunna nås är det viktigt att det förebyggande arbetet i kommunerna samordnas. Arbetet måste bedrivas över förvaltningsgränserna och involvera alla viktiga intressenter i kommunen. Ett samordnat kommunalt förebyggande arbete kräver en tydlig ledning på såväl politisk nivå som tjänstemannanivå.

 

Arbetet måste utgå från en drogpolitisk handlingsplan, antagen av kommunstyrelse eller kommunfullmäktige. Planen revideras kontinuerligt och resultatet av arbetet följas upp via valda indikatorer. Om ett drogförebyggande arbete skall bli framgångsrikt och långvarigt behöver det bli en naturlig del i vardagsarbetet ute på kommunernas olika arenor och bygga på vetenskapligt beprövade metoder. Det är också nödvändigt att såväl chefer som politiker visar sitt engagemang kring förebyggandefrågor.

 

I dag görs en del bra saker runt om i länets kommunen när det gäller alkoholförebyggande arbete, i skolan och inom socialtjänsten. De insatser som görs är oftast riktad mot barn och ungdomar, som ju är en mycket viktig grupp. Men det görs få insatser mot den övriga befolkningen. Insatserna är sällan samordnade och kan därmed uppfattas som olika punktinsatser.


Regeringens strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken

 

 • Exempel på indikatorer från Statens Folkhälsoinstitut här >>
 • Erfarenheter från sex försökskommuner kan du läsa här >>
   Att utveckla kommunernas alkohol och narkotikaförebyggande arbete (1,96 MB)
 • Kommunala Basfakta - Statistik för kommunal folkhälsoplanering finner du här >> 
 •  Hjälpreda

   Introduktion

   Kartläggning och uppföljning

      

   

  Share |

  Region-Jämtland-Härjedalen    


  Skriv ut 

  Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund