Sök


 
Ordlista

 
Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården har en viktig roll i det alkoholförebyggande arbetet. För att förstärka detta ytterligare inom hälso- och sjukvården har regeringen inom ramen för den nuvarande handlingsplanen genomfört en satsning riktad till regionerna/landstingen.

 

Satsningen har syftat till att skapa strukturer och metoder för alkoholförebyggande arbete och höja personalens kompetens i det dagliga arbetet. Det handlar framförallt om insatser för tidig upptäckt och behandling av riskpatienter inom primärvården.

 

En särskilt viktig grupp är gravida kvinnor. Det är viktigt att minska risken att barn föds med skador orsakade av mammans alkoholkonsumtion

 

På lokal nivå är det Primärvården som når flertalet människor. Läkare, distriktssköterskor, mödra- och barnhälsovård har viktiga förebyggande och vårdmässiga funktioner.

 

Forskningsresultat visar att då distriktsläkare eller husläkare, i sin kontakt med patienter, tar upp frågor om alkoholkonsumtion m.m. ger detta goda resultat i form av lägre alkoholkonsumtion. Detta medför i sin tur bättre hälsa och minskat vårdbehov. Även distriktssköterskorna
med sitt socialmedicinskt inriktade arbetssätt och ofta långvariga patientkontakter, är en viktig resurs i det alkoholförebyggande arbetet.

Alf Lerner, Processansvarig riskbruk, Region Jämtland Härjedalen., alf.lerner@regionjh.se

Här i Jämtland har vi taget fram ett webbaserat sceeninginstrument som bygger på Socialstyrelsen nationella riktlinjer för levnadsvanor. Testet ger ett underlag för samtal med patienter. Se det här på levnadsvanor.nu

I vår rapportgenerator för levnadsvanetestet kan du ta ut grafiska rapporter från svaren. Här kan du till exempel jämföra patienterna på din hälsocentral med övriga länet, jämföra kvinnor och män eller olika åldersgrupper.Alkohol

Våra Vård och behandlings-rekommendationer för riskbruk av alkohol finner du här >>
Tobak

Verktyg, stöd och kunskap från Socialstyrelsen om hur man kan stödja personer att sluta använda tobak finner du här>>
Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund